10 quicktips til kreativitet

Du sidder fast i en kreativ proces, du skal løse et problem eller du synes generelt du eller I på dit hold får for lidt eller for dårlige idéer, no worries. Her er ti tips, der omgående giver dig flere idéer og slipper kreativiteten løs.

Og lige et vigtigt introtip, alle brainstorms har godt af en facilitator, der kan fokusere på processen og dermed holde sig ude af selve friløbet. Tænk på det som en slags spillende træner, der ikke skal score mens forløse andres potentialer ved at læse banen.

1 — Definér hvad idéen skal!

Patrick Bay Damsted

Head of new thoughts — http://damsted.net

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store